درباره البرزبار
Previous

لوح تقدیر برای پروژه خط دو قطار شهری مشهد

انتقال و حمل دستگاه حفاری تمام مکانیزه تونل 

a6c25404b279ee5069887eac43c34f6f.jpg
4d9e54305126f3530560f1fb20b83888.jpg
e48a9bedbed1e0bf516c7fb51b94a35d.jpg