استریپ ( Strip)

Strip یعنی بار از درون کانتینر تخلیه شده

انبارداری

انبارداری به کلیه اقدامات و کارهایی که باید از زمان دریافت کالا تا زمان تحویل آن کالا به درخواست کننده (مصرف کننده) انجام می دهیم فرایند انبارداری میگویند.فرایند انبارداری شامل دریافت کالا نگهداری آن و تحویل با انجام اصول حرفه ای و اینکه این کالا بدون هیچ آسیبی به درخواست کننده ارائه شود.
انباردار حرفه ای به فردی می گویند که با رعایت اصول نگهداری کالا و صرف کمترین زمان و بهترین شرایط آن کالا را از انبار به دست افراد مورد نیاز و درخواست کننده برساند.

تخلیه و بارگیری

پروژه ها